PROJEKTY SZKOLENIOWE IZFiA:

Specjalistyczne tematy

Praktyczna wiedza

Budowanie relacji w gronie fachowców

Bardzo niskie koszty uczestnictwa

Dogodna lokalizacja Centrum Giełdowe w Warszawie

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie jest adresowane dla tych wszystkich TFI, które planują zaangażować się w projekt tworzenia i zarządzania Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Adresatami szkolenia są pracownicy towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz innych podmiotów, którzy w ramach swoich obowiązków zawodowych odpowiadają za sprzedaż, wdrażanie i szeroko rozumianą obsługę grupowych programów i planów emerytalnych oraz pracownicy firm i przedsiębiorstw, w których takie programy będą funkcjonować.

CZAS I MIEJSCE

Wtorek, 16 października 2018 r., godz. 10:00 – 15:00, w siedzibie Izby, przy ul. Książęcej 4, (Budynek Centrum Giełdowego), poziom „+1”, sala „FORUM”.

PRZEDMIOT I CEL SZKOLENIA

W dniu 28 sierpnia 2018 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Projekt ten w najbliższym czasie zostanie skierowany do prac parlamentarnych. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że ustawa zostanie uchwalona jeszcze jesienią 2018 roku i wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Wejście w życie ustawy o PPK nie oznacza automatycznego powstania po stronie pracodawców obowiązku tworzenia PPK od daty wejścia w życie ustawy o PPK. W poszczególnych podmiotach obowiązek tworzenia PPK powstanie dopiero od 2019 lub 2020 roku w zależności od wielkości pracodawcy mierzonej liczbą pracowników.

Oczekując na przyjęcie przez parlament ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych zapraszamy Państwa szkolenie, które w sposób syntetyczny pozwoli przygotować się do procesu wdrażania produktów PPK.

W trakcie szkolenia eksperci postarają się odpowiedzieć na wszystkie dotychczas pojawiające się pytania dotyczące ustawy o PPK oraz wskażą możliwe konsekwencje procedowanych regulacji.

FORMA SZKOLENIA

Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatu z wykorzystaniem prezentacji. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość aktywnego dialogu z prowadzącymi oraz wymiany doświadczeń.

AGENDA

W trakcie szkolenia eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące projektu ustawy o PPK (druk sejmowy 2811)

      I. Wprowadzenie

1)        PPK w trakcie procesu legislacyjnego – ostatnie zmiany?

2)        Problemy definicyjne i pojęciowe – czy wszystko jasne?

3)        Terminy i kluczowe daty – czy na pewno wiadomo kiedy?

4)        Runda pytań

 

      II. PPK – perspektywa usługodawcy

1)        Przystąpienie do oferowania PPK – kto i kiedy będzie oferował PPK?

2)        Portal PPK i Centralna Ewidencja PPK – jak, kiedy i za ile można zostać dopuszczonym do oferowania PPK?

3)        Zasady inwestowania w ramach PPK i koszty zarządzania PPK – czy i komu to się opłaci?

4)        Nadzór nad funkcjonowaniem PPK– kto będzie kontrolował i kiedy spodziewać się ingerencji państwa?

5)        Runda pytań

 

      III. PPK - wdrożenie

1)      Rozporządzania wykonawcze – doprecyzowują czy zmieniają znaczenie?

2)      Klienci w PPK - czego oczekują pracodawcy?

3)      Kto podejmie decyzję o wyborze instytucji finansowej?

4)      Obowiązki po wdrożeniu PPK – co robić gdy PPK ruszy?

5)      Runda pytań

 

CERTYFIKAT

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone zostanie certyfikatem, który będzie mógł być wykorzystany w celu potwierdzenia doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. przez radców prawnych i adwokatów.

 

PROWADZĄCY

Prawnicy Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy posiadają unikalne w skali kraju doświadczenie w zakresie planów emerytalnych, współtworzyli kilkadziesiąt pracowniczych programów emerytalnych we wszystkich formach. Kancelaria współtworzyła również dwa pracownicze fundusze emerytalne, kilkanaście programów w formie ubezpieczeniowej oraz kilkadziesiąt w formie umowy z funduszem inwestycyjnym. Kancelaria posiada też doświadczenie w obsłudze pozaustawowych planów i programów emerytalnych (PPE, EPO, IPO i inne nazwy) opartych na współpracy tak z funduszami inwestycyjnymi, jak też ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, jak też oparte na rozwiązaniach hybrydowych.

 

 • dr Marcin Wojewódka

 

 • r.pr. Adrian Prusik

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest prawidłowe zgłoszenie, przez które rozumie się wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego do dnia 10 października 2018 r. włącznie,
 2. liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń,
 3. rezygnacja z udziału w szkoleniu po dniu 10 października 2018 r. lub nieuczestniczenie osoby zgłoszonej w szkoleniu, nie będzie stanowić podstawy do zwrotu opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu, ani jej części, w związku z czym nie będę z tego tytułu zgłaszać w stosunku do Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami żadnych roszczeń lub praw,
 4. w przypadku braku możliwości uczestniczenia osoby zgłoszonej w szkoleniu, instytucja zgłaszająca może dokonać zamiany osoby zgłoszonej na inną,
 5. rezygnacji z udziału w szkoleniu wiążącej się ze zwrotem opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu można dokonać w formie elektronicznej pod adresem e-mail: emadej@izfa.pl, najpóźniej do 3 dni przed szkoleniem,
 6. w przypadku odwołania szkolenia lub odmowy uczestnictwa w szkoleniu, opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu zostaną zwrócone bez oprocentowania i odsetek na rachunki bankowe instytucji zgłaszających uczestników szkolenia, z których środki z tego tytułu wpłynęły, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia poinformowania o odwołaniu szkolenia,
 7. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji i ewaluacji szkoleń IZFiA,
 8. informacja w sprawach rejestracji Ewa Madej: emadej@izfa.pl lub+48 (22) 537 76 35 lub + 48 783 590 814
 9. informacja w sprawie faktur: Sylwia Kłosowicz-Jechowska:sklosowicz-jechowska@izfa.pl lub +48 (22) 537 76 30.

 

KOSZTY UCZESTNICTWA

Koszty uczestnictwa w szkoleniu (brutto):

CZŁONKOWIE I PODMIOTY WSPIERAJĄCE IZFIA - 550 zł/osoba

INSTYTUCJE NIE NALEŻĄCE DO IZFIA – 650 zł/osoba

Opłatę należy uiścić PRZED SZKOLENIEM przelewem na rachunek Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, w Banku Pekao SA, nr 25 1240 6045 1111 0000 4744 4001.

W tytule przelewu należy zamieścić następujące informacje: "Szkolenie PPK – 16 października 2018 r." oraz nazwisko i imię uczestnika/uczestników.

Dokumentem rozliczeniowym płatności za szkolenie będzie wystawiana przez Izbę Faktura (nie jest to jednak faktura VAT).

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

wróć do listy

Powiadomienia IZFiA
Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowych wpisach w "Aktualnościach"