PROJEKTY SZKOLENIOWE IZFiA:

Specjalistyczne tematy

Praktyczna wiedza

Budowanie relacji w gronie fachowców

Bardzo niskie koszty uczestnictwa

Dogodna lokalizacja Centrum Giełdowe w Warszawie

ADRESACI SZKOLENIA

 

Szkolenie skierowane jest do pracowników Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych („TFI”), którzy zostali wyznaczeni jako koordynatorzy przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na szkolenie zapraszamy również pracowników, który na co dzień zajmują się aspektami prawnymi, compliance oraz ryzyka.

 

 

CZAS I MIEJSCE

 

Środa, 17 października 2018 r., godz. 10:00 – 14:00, w siedzibie Izby, przy ul. Książęcej 4, (Budynek Centrum Giełdowego), poziom „+1”, sala „FORUM”.

 

PRZEDMIOT I CEL SZKOLENIA

 

Od 13 lipca 2018 r. zaczęła obowiązywać w Polsce nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu stanowiąca formalnie implementację unijnej dyrektywy AML IV. TFI, jako instytucje obowiązane, są zobowiązane do wdrożenia nowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z uwzględnieniem nowego stanu prawnego, który zostanie wprowadzony nową ustawą.

 

Jednym z podstawowych obowiązków wynikającym z nowej ustawy jest przeprowadzenie wielowymiarowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w TFI na podstawie ustawy, z uwzględnieniem czynników wewnętrznych i zewnętrznych, w tym klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji, kanałów dostaw, kontrahentów, podmiotów z grupy kapitałowej.

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy TFI w terminie do 13 stycznia 2019 r. mają obowiązek sporządzić pisemną ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w TFI z uwzględnieniem zastosowanego algorytmu oceny ryzyka w celu ograniczania ryzyka wynikającego z przeprowadzonej oceny.

 

Szkolenie będzie miało na celu przedstawić najważniejsze aspekty praktyczne tworzenia algorytmów oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu jako ryzyka niefinansowego i trudno mierzalnego. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną przykładowe rozwiązania i wzory dokumentów, których zadaniem będzie ułatwienie zmierzenia się TFI z tym wyzwaniem.

 

FORMA SZKOLENIA

 

 1. Dyskusja facylitowana, moderowana

Urozmaicenie szkolenia przez wprowadzenie dyskusji, gdzie uczestnicy mają szanse zadawać pytania wykładowcom oraz są wzywani do refleksji oraz podzielenia się własnymi doświadczeniami.

 1. Studia przypadków – praca indywidualna/ zespołowa/ wypracowywanie rozwiązań / team coaching

Praktyczne wykorzystanie teorii i zdobytej wiedzy krok po kroku. Umożliwienie zastosowania umiejętności i zaaplikowania jej w konkretnej sytuacji. Studia przypadków dobrane na zasadzie prawdopodobieństwa wystąpienia w rzeczywistości w środowisku pracy.

 1. Mini wykład trenera

Informacje są przekazywane w interaktywny sposób przez profesjonalistę i praktyka.

 

AGENDA

 1. Ogólne zasady oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
 2. Europejska ocena ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
 3. Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
 4. Podstawy prawne procesu oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
 5. Cykl życia oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
 6. Przegląd czynników ilościowych wpływających na ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
 7. Przegląd czynników jakościowych wpływających na ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
 8. Możliwe mityganty ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
 9. Sporządzanie algorytmu oceny dostosowanego do indywidualnego charakteru danego TFI
 10. Dokumentowanie przeprowadzonej oceny
 11. Dyskusja.

 

 

CERTYFIKATY

 

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone zostanie certyfikatem, który będzie mógł być wykorzystany w celu potwierdzenia doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. przez radców prawnych lub adwokatów.

 

KOSZTY UCZESTNICTWA

Koszty uczestnictwa w szkoleniu (brutto):

CZŁONKOWIE I PODMIOTY WSPIERAJĄCE IZFIA - 550 zł/osoba

INSTYTUCJE NIE NALEŻĄCE DO IZFIA – 650 zł/osoba

Opłatę należy uiścić PRZED SZKOLENIEM przelewem na rachunek Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, w Banku Pekao SA, nr 25 1240 6045 1111 0000 4744 4001.

W tytule przelewu należy zamieścić następujące informacje: "Szkolenie AML – 17 października 2018 r." oraz nazwisko i imię uczestnika/uczestników.

Dokumentem rozliczeniowym płatności za szkolenie będzie wystawiana przez Izbę Faktura (nie jest to jednak faktura VAT).

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest prawidłowe zgłoszenie, przez które rozumie się wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego do dnia 12 października 2018 r. włącznie,
 2. liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń,
 3. rezygnacja z udziału w szkoleniu po dniu 12 października 2018 r. lub nieuczestniczenie osoby zgłoszonej w szkoleniu, nie będzie stanowić podstawy do zwrotu opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu, ani jej części, w związku z czym nie będę z tego tytułu zgłaszać w stosunku do Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami żadnych roszczeń lub praw,
 4. w przypadku braku możliwości uczestniczenia osoby zgłoszonej w szkoleniu, instytucja zgłaszająca może dokonać zamiany osoby zgłoszonej na inną,
 5. rezygnacji z udziału w szkoleniu wiążącej się ze zwrotem opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu można dokonać w formie elektronicznej pod adresem e-mail: emadej@izfa.pl, najpóźniej do 5 dni przed szkoleniem,
 6. w przypadku odwołania szkolenia lub odmowy uczestnictwa w szkoleniu, opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu zostaną zwrócone bez oprocentowania i odsetek na rachunki bankowe instytucji zgłaszających uczestników szkolenia, z których środki z tego tytułu wpłynęły, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia poinformowania o odwołaniu szkolenia,
 7. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji i ewaluacji szkoleń IZFiA,
 8. informacja w sprawach rejestracji Ewa Madej: emadej@izfa.pl lub+48 (22) 537 76 35 lub + 48 783 590 814.
 9. informacja w sprawie faktur: Sylwia Kłosowicz-Jechowska:sklosowicz-jechowska@izfa.pl lub +48 (22) 537 76 30.

 

 

PROWADZĄCY

 

Wojciech Kapica

Ekspert w zakresie regulacji sektora finansowego oraz systemów zgodności (compliance). Szef praktyki bankowo-finansowej w jednej z polskich kancelarii.

Praktykę zawodową rozpoczął w Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie pracował w departamencie nadzoru bankowego, następnie był Głównym Prawnikiem w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., członkiem zarządu domu maklerskiego na Malcie oraz doradcą nowopowstającego europejskiego banku.

Wdrażał i nadzorował przepisy wewnętrzne dotyczące przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w licznych instytucjach finansowych, reprezentował podmioty w postępowaniach z obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy przed Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, Komisją Nadzoru Finansowego, maltańskim organem nadzorczym a także w postępowaniach karnych.

Specjalizuje się w prawie bankowym, kapitałowym i ubezpieczeniowym, polityce nadzorczej i ładzie korporacyjnym w podmiotach regulowanych. Koordynował liczne postępowania licencyjne dotyczące banków i instytucji płatniczych przed polskim i zagranicznymi organami nadzoru finansowego.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

wróć do listy

Powiadomienia IZFiA
Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowych wpisach w "Aktualnościach"