PROJEKTY SZKOLENIOWE IZFiA:

Specjalistyczne tematy

Praktyczna wiedza

Budowanie relacji w gronie fachowców

Bardzo niskie koszty uczestnictwa

Dogodna lokalizacja Centrum Giełdowe w Warszawie

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie jest adresowane dla tych wszystkich TFI, które planują zaangażować się w projekt tworzenia i zarządzania Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Adresatami szkolenia są pracownicy towarzystw funduszy inwestycyjnych, którzy w ramach swoich obowiązków zawodowych odpowiadają za sprzedaż, wdrażanie i szeroko rozumianą obsługę grupowych programów i planów emerytalnych oraz pracownicy firm i przedsiębiorstw, w których takie programy będą funkcjonować.

 

CZAS I MIEJSCE

Środa, 21 lutego 2018 r., godz. 10:00 – 14:00, w siedzibie Izby, przy ul. Książęcej 4, (Budynek Centrum Giełdowego), poziom „+1”, sala „FORUM”.

 

PRZEDMIOT I CEL SZKOLENIA

W dniu 15 lutego 2018 roku Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Planowane jest, że w 2018 roku w ramach wdrażanej reformy systemu emerytalnego w Polsce zostanie wprowadzona nowa instytucja – Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Pierwsze składki do PPK powinny zostać odprowadzone już na początku 2019 roku. PPK mają być prowadzone w formie umów zawieranych przez podmioty zatrudniające (głównie pracodawców) z towarzystwami funduszy inwestycyjnych zarządzającymi funduszami inwestycyjnymi w Polsce. Mimo, że nadal oczekujemy na rozpoczęcie prac parlamentarnych, to można już dzisiaj dyskutować o pewnych szczegółowych rozwiązaniach. Należy przy tym zastrzec, że w toku powyższych działań nie można wykluczyć modyfikacji, w tym istotnej zasady funkcjonowania PPK. Szczególnie, że utworzenie przez przyszłych zarządzających produktów pod oferowanie PPK może zając kilka miesięcy. Założenia projektu zakładają obligatoryjne współfinansowanie PPK przez podmioty zatrudniające oraz osoby zatrudnione, zamrożenie środków do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego (z pewnymi wyjątkami), zasady polityki inwestycyjnej związanej z wiekiem uczestników oraz szereg rozwiązań nowych, nieznanych do tej pory systemowi emerytalnemu w naszym kraju. Należy z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że PPK staną się w okresie najbliższych dwóch lat popularnym świadczeniem oferowanym przez większość pracodawców. Przygotowując się do wprowadzenia tego projektu już dziś oferujemy Państwu szkolenie, które w sposób syntetyczny pozwoli na przygotowanie się do wyzwań jakie niosą PPK.

 

FORMA SZKOLENIA

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość aktywnego dialogu z prowadzącymi oraz wymiany doświadczeń.

 

AGENDA

 

I. PPK – główne założenia

 • Założenia teoretyczne
 • Zasady ogólne PPK
 • Umowy zawierane w ramach PPK
 • Zasilenia w ramach PPK (składki oraz inne wpłaty)

 

II. PPK – z punktu widzenia usługodawcy

 • Zasady inwestowania w ramach PPK i koszty zarządzania PPK
 • Nadzór nad funkcjonowaniem PPK
 • Portal PPK i Centralna Ewidencja PPK
 • Akwizycja oraz sankcje karne w PPK

 

III. PPK – z punktu widzenia uczestnika

 • Zapisanie i wystąpienie z PPK
 • Zmiana pracodawcy
 • Rozwód i dziedziczenie w PPK
 • Rozporządzenie środkami z PPK

 

IV. PPK – z punktu widzenia pracodawcy (ok 1 godzina)

 • Procedura tworzenia PPK
 • Wybór usługodawcy PPK
 • Obowiązki informacyjne i administracyjne
 • PPK a PPE oraz inne formy dodatkowego oszczędzania
 • Podatki i zwolnienia podatkowe
 • Terminy wymagane prawem

 

CERTYFIKATY

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone zostanie certyfikatem, który będzie mógł być wykorzystany  w celu potwierdzenia doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. przez radców prawnych
i adwokatów.

 

KOSZTY UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

Koszty uczestnictwa w szkoleniu (brutto):

CZŁONKOWIE I PODMIOTY WSPIERAJĄCE IZFIA - 550 zł/osoba

INSTYTUCJE NIE NALEŻĄCE DO IZFIA – 650 zł/osoba

 Opłatę należy uiścić PRZED SZKOLENIEM przelewem na rachunek Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, w Banku Pekao SA, nr 25 1240 6045 1111 0000 4744 4001.

W tytule przelewu należy zamieścić następujące informacje: "Szkolenie PPK - 21 lutego 2018r. " oraz nazwisko i imię uczestnika/uczestników.

Dokumentem rozliczeniowym płatności za szkolenie będzie wystawiana po odbyciu szkolenia przez Izbę Faktura (nie jest to jednak faktura VAT).

 

PROWADZĄCY

 

 • Dr Marcin Wojewódka będąc Wiceprezesem ZUS aktywnie uczestniczył w pracach nad ustawą o PPK.

 • Dr Maciej Balcerowski, posiada doświadczenie w tworzeniu produktów dla instytucji finansowych.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

wróć do listy

Powiadomienia IZFiA
Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowych wpisach w "Aktualnościach"