PROJEKTY SZKOLENIOWE IZFiA:

Specjalistyczne tematy

Praktyczna wiedza

Budowanie relacji w gronie fachowców

Bardzo niskie koszty uczestnictwa

Dogodna lokalizacja Centrum Giełdowe w Warszawie

Kończy się proces rządowy nowej ustawy AML. Nie wykluczone, że zostanie wprowadzona w Polsce w najbliższym czasie. Na czym polega identyfikacja podejrzanych transakcji, jakie przesłanki o tym decydują, co wprowadzą nowe przepisy – temu będzie poświęcone kolejne szkolenie Izby. 

 ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie jest adresowane dla Inspektorów nadzoru, pracowników działów prawnych, księgowości oraz innych osób, których praca jest związana z przepisami ustawy AML.
LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA, ZNACZENIE MA KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

CZAS I MIEJSCE

Czwartek, 1 marca 2018 r., godz. 10:00 – 14:00, w siedzibie Izby, przy ul. Książęcej 4, (Budynek Centrum Giełdowego), poziom „+1”, sala „FORUM”.

PRZEDMIOT SZKOLENIA

Szkolenie będzie poświęcone omówieniu najnowszych zmian w przepisach prawa oraz zastosowania ich w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych.

FORMA SZKOLENIA

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość aktywnego dialogu z prowadzącymi oraz wymiany doświadczeń.

AGENDA

1. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Dyrektywa 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. (IV Dyrektywa AML) i jej wpływ na nową polską ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

2. Przestępstwo prania pieniędzy a przestępstwo finansowania terroryzmu.

3. Nowe definicje pojęć w polskim projekcie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

- instytucja obowiązana,

- klient a beneficjent rzeczywisty,

- osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne (PEP),

- rachunek/ blokada rachunku,

- transakcja/ transakcja ponadprogowa/ transakcja podejrzana.

4. Ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

- różne poziomy ocen ryzyka,

- zadania instytucji obowiązanych związane z oceną ryzyka.

5. Zgłaszanie anonimowe naruszeń.

6. Środki bezpieczeństwa finansowego.

- identyfikacja i weryfikacja klienta – zadania instytucji obowiązanej,

- identyfikacja beneficjenta rzeczywistego i należyta staranność w procesie jego weryfikacji,

- obowiązek uzyskiwania informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych,

- obowiązek bieżącego monitorowania „stosunków gospodarczych” z klientem,

- stosowanie uproszczonych albo wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego.

7. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

8. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej a obowiązki instytucji obowiązanej wobec Generalnego Inspektora:

- zasady informowania Generalnego Inspektora o transakcjach ponadprogowych i transakcjach podejrzanych,

- obowiązek przekazywania informacji lub dokumentów na żądanie Generalnego Inspektora,

- zasady postępowania instytucji obowiązanej w przypadku żądania wstrzymania realizacji transakcji przez Generalnego Inspektora lub Prokuraturę.

9. Odpowiedzialność karna i finansowa za naruszenie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzm.

10. Przepisy międzyczasowe po wejściu w życie nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

KOSZTY UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

CZŁONKOWIE I PODMIOTY WSPIERAJĄCE IZFIA - 550 zł/osoba; INSTYTUCJE NIE NALEŻĄCE DO IZFIA – 650 zł/osoba

Opłatę należy uiścić PRZED SZKOLENIEM przelewem na rachunek Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, w Banku Pekao SA,
nr 25 1240 6045 1111 0000 4744 4001.
W tytule przelewu należy zamieścić następujące informacje: "Szkolenie AML - 1 marca 2018 r. " oraz nazwisko i imię uczestnika/uczestników.
Dokumentem rozliczeniowym płatności za szkolenie będzie wystawiana po odbyciu szkolenia przez Izbę Faktura (nie jest to jednak faktura VAT).

CERTYFIKATY

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone zostanie certyfikatem, który będzie mógł być wykorzystany
w celu potwierdzenia doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. przez radców prawnych
i adwokatów.

 PROWADZĄCY

Mecenas Mec. Bogumiła Górnikowska, adwokat, Senior Associate w kancelarii SPCG.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, postępowaniu cywilnym, prawie karnym gospodarczym i postępowaniu karnym, prawie administracyjnym oraz prawie konkurencji. Specjalistka z zakresu regulacji AML oraz CTF. Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2002 roku. W latach 2003 do 2007 roku odbywała aplikację adwokacką, którą ukończyła z wynikiem bardzo dobrym. Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów SPCG w postępowaniach sądowych.

 

   MEC. ATUR ZAPAŁA, PARTNER SPCG

Specjalizuje się w prawie papierów wartościowych, obsłudze firm inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, banków, zakładów ubezpieczeń i innych instytucji finansowych. Posiada doświadczenie w transakcjach typu M&A, sekurytyzacji i nabywaniu portfeli wierzytelności. Wielokrotnie reprezentował klientów w procesach dotyczących nabywania akcji instytucji finansowych, postępowaniach administracyjnych przed KNF, przygotowywaniu i przeprowadzaniu publicznych ofert papierów wartościowych oraz innych transakcji na rynku kapitałowym, w tym wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

wróć do listy

Powiadomienia IZFiA
Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowych wpisach w "Aktualnościach"