PROJEKTY SZKOLENIOWE IZFiA:

Specjalistyczne tematy

Praktyczna wiedza

Budowanie relacji w gronie fachowców

Bardzo niskie koszty uczestnictwa

Dogodna lokalizacja Centrum Giełdowe w Warszawie

Termin i lokalizacja

25 października 2017 r., godz. 10:00 – 14:00, w siedzibie Izby, przy ul. Książęcej 4, (Budynek Centrum Giełdowego), poziom „1”, sala „FORUM”

 Forma szkolenia:

Szkolenie w formie prezentacji z dyskusją - proponujemy otwartą formę szkolenia, w celu jak największej wartości dodanej płynącej z warsztatu dla uczestników.

 • Forma interaktywna: otwarta dyskusja pomiędzy uczestnikami i prowadzącym
 • Podejście praktyczne – nacisk na praktyczne aspekty związane z reformą dotyczącą wykonywania uprawnień przez akcjonariuszy spółek publicznych oraz uczestnictwem zarządzających aktywami w spółkach publicznych
 • Prośba o aktywne uczestnictwo: dzielenie się wiedzą, doświadczeniami, pytania, zaangażowanie w dyskusję

 Adresaci szkolenia

Kadra zarządzająca i członkowie rad nadzorczych towarzystw funduszy inwestycyjnych, pracownicy biur zarządu i rad nadzorczych, pracownicy departamentów prawnych oraz departamentów nadzoru zgodności, pracownicy działów relacji inwestorskich.

 Cele szkolenia

Celem szkolenia jest analiza nadchodzących zmian w prawie polskim związanych z przyjęciem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/828 z 17.5.2017 r. zmieniającej Dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania w spółkach publicznych.

 Tematyka szkolenia obejmie m.in. następujące zagadnienia: nowe prawo spółek do identyfikacji akcjonariuszy, wzmocnienie zasady przejrzystości obowiązującej inwestorów instytucjonalnych, obowiązki doradców inwestorów w związku z głosowaniem (ang. proxy advisors), konieczność ustanowienia polityki wynagrodzeń co do członków zarządu oraz członków rady nadzorczej, zatwierdzanej przez walne zgromadzenie (ang. say on pay) oraz nadzór akcjonariuszy dot. transakcji z podmiotami powiązanymi, a także ich konsekwencji praktycznych.

 

Program szkolenia 

 1. Przyczyny i cele wprowadzenia nowych regulacji na szczeblu unijnym
 2. Zmiany w dyrektywie 2007/36/WE
 3. Nowe regulacje w zakresie identyfikacji akcjonariuszy, przekazywania informacji i ułatwienia wykonywania praw akcjonariuszy:

a)     Prawo spółek do identyfikacji swoich akcjonariuszy

b)     Przekazywanie informacji dotyczących tożsamości akcjonariuszy przez pośredników

c)     Regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy

d)     Przekazywanie informacji związanych z wykonywaniem praw z akcji przez pośredników

e)     Obowiązki pośredników w zakresie ułatwienia wykonywania praw przez akcjonariuszy

f)      Obowiązki pośredników dotyczące publicznego ujawnienia należności pobieranych przez pośrednika od akcjonariuszy, spółek i innych pośredników

 1. Wzmocnienie przejrzystości w odniesieniu do inwestorów instytucjonalnych, podmiotów zarządzających aktywami i doradców inwestorów w zw. z głosowaniem (ang. proxy advisors):

a)     Obowiązek opracowania i publicznego ujawnienia polityki dotyczącej zaangażowania

b)     Strategia inwestycyjna inwestorów instytucjonalnych i ustalenia z podmiotami zarządzającymi aktywami

c)     Przejrzystość w odniesieniu do podmiotów zarządzających aktywami i doradców inwestorów w zw. z głosowaniem

 1. Prawo głosu akcjonariuszy w sprawie polityki wynagrodzeń dot. funkcjonariuszy spółki (ang. say on pay)

a)     Wiążący charakter głosowania akcjonariuszy w sprawie polityki wynagrodzeń

b)     Powinność cyklicznej rewizji polityki wynagrodzeń

c)     Polityka wynagrodzeń a długoterminowy interes spółki

 1. Sprawozdanie o wynagrodzeniach
 2. Elementy prawa koncernowego – transakcje z podmiotami powiązanymi w obecnym stanie prawnym i nowych regulacjach

a)     Pojęcie: „istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi”

b)     Obowiązek publicznego ujawnienia istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi

c)     Zatwierdzenie istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi przez organ spółki

d)     Wyłączenie transakcji zawartych w ramach normalnej działalności

 1. Transpozycja przepisów dyrektywy do prawa polskiego

CERTYFIKATY

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone zostanie certyfikatem, który będzie mógł być wykorzystany w celu potwierdzenia doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. przez radców prawnych
i adwokatów.

 

Prowadzący

Dr Iwona Gębusia - posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla instytucji finansowych. Brała udział w szeregu transakcji na rynkach kapitałowych, M&A,  finansowaniu oraz świadczyła doradztwo w zakresie problematyki regulacyjnej. Praktykowała w wiodących kancelariach polskich oraz zagranicznych.

Jest autorką pionierskiej monografii „Warranty subskrypcyjne” oraz autorką i współautorką ponad dwudziestu publikacji, które ukazały się w prestiżowych czasopismach naukowych. Posiada także bogate doświadczenie jako wykładowca akademicki oraz szkoleniowiec.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

wróć do listy

Powiadomienia IZFiA
Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowych wpisach w "Aktualnościach"