PROJEKTY SZKOLENIOWE IZFiA:

Specjalistyczne tematy

Praktyczna wiedza

Budowanie relacji w gronie fachowców

Bardzo niskie koszty uczestnictwa

Dogodna lokalizacja Centrum Giełdowe w Warszawie

 ADRESACI SZKOLENIA

Kadra zarządzająca i członkowie rad nadzorczych towarzystw funduszy inwestycyjnych, pracownicy biur zarządu i rad nadzorczych, audytorzy wewnętrzni, pracownicy departamentów prawnych oraz departamentów nadzoru zgodności.

CZAS I MIEJSCE

Czwartek, 30 marca, godz. 10:00 – 14:00, w siedzibie Izby, przy ul. Książęcej 4, (Budynek Centrum Giełdowego), poziom „+1”, hol główny, sala „Forum” (dawny Catalyst).

 

FORMA SZKOLENIA

Szkolenie w formie prezentacji z dyskusją - proponujemy otwartą formę szkolenia, w celu jak największej wartości dodanej płynącej z warsztatu dla uczestników.

 • Forma interaktywna: otwarta dyskusja pomiędzy uczestnikami i prowadzącym
 • Podejście praktyczne – nacisk na praktyczne aspekty funkcjonowania komitetu audytu, wyboru i współpracy z audytorem zewnętrznym oraz świadczenia usług audytorskich i poza audytorskich dla towarzystwa funduszy inwestycyjnych.
 • Prośba o aktywne uczestnictwo: dzielenie się wiedzą, doświadczeniami, pytania, zaangażowanie w dyskusję

 

CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie przełomowych zmian związanych z uchwaleniem nowej ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. W ramach szkolenia zostaną omówione regulacje modyfikujące obowiązki związane z utworzeniem komitetu audytu oraz jego zadaniami. Dodatkowo analizie zostaną poddane liczne obowiązki dokumentacyjne jednostek zainteresowania publicznego (JZP) odnoszące się do przygotowania polityki świadczenia przez firmę audytorską dozwolonych usług niebędących badaniem, określenia procedury wyboru firmy audytorskiej przez JZP, a także przygotowania regulaminu działania komitetu audytu lub regulaminu działania rady nadzorczej. Warto zwrócić uwagę, że przepisy nowej ustawy przewidują - w przypadku funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO), specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (SFIO) oraz publicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych (PFIZ) - obowiązek powierzenia funkcji komitetu audytu - komitetowi audytu powołanemu przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI) będące organem danego funduszu. Dlatego też, każde TFI zarządzające FIO, SFIO oraz PFIZ (choć nie wszystkie TFI spełniają warunki zakwalifikowania do kategorii JZP) będzie musiało posiadać komitet audytu. Należy podkreślić, że w myśl nowych regulacji nie będzie już możliwości pełnienia funkcji komitetu audytu przez całą radę nadzorczą TFI.

Ponadto, w trakcie szkolenia analizie zostaną poddane sankcje, jakie będzie mogła nakładać KNF w związku z naruszeniem przepisów ustawy na TFI oraz osobiście na ich członków zarządów oraz członków rad nadzorczych.

CERTYFIKAT PO SZKOLENIU

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują Certyfikat z informacją o liczbie odbytych godzin szkoleniowych, co może być uznane jako czas poświęcony na doskonalenie zawodowe radców prawnych i adwokatów.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zarys ogólny zmian przewidzianych przepisami ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym („Ustawa o Biegłych Rewidentach")

2. Zadania Rady Nadzorczej w zakresie spraw finansowych spółki:

 • nadzór korporacyjny w spółkach kapitałowych w zakresie spraw finansowych
 • kompetencje Rady Nadzorczej w zakresie spraw finansowych
 • komitety Rady Nadzorczej
 • relacje Rady Nadzorczej z pozostałymi organami spółki oraz audytore

3. Regulacja komitetów audytu w Kodeksie Spółek Handlowych („KSH") i Ustawie o Biegłych Rewidentach:

 • nowa definicja jednostki zainteresowania publicznego
 • skład Rady Nadzorczej i komitetu audytu
 • kompetencje komitetu audytu
 • działalność komitetu audytu (odbywanie posiedzeń i ich dokumentacja, regulaminy, protokoły)
 • relacje między komitetem audytu a Radą Nadzorczą:
  • możliwość delegowania zadań komitetu audytu radzie nadzorczej
  • zmiany w zakresie funkcjonowania rady nadzorczej w zakresie spraw finansowych spółki

4. Wynagrodzenie członków komitetu audytu

5. Odpowiedzialność członków komitetu audytu

6. Wymogi dokumentacyjne wynikające z Ustawy o Biegłych Rewidentach:

 • polityka wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania
 • polityka świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem
 • procedura wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę zainteresowania publicznego

7. Współpraca komitetu audytu z biegłym rewidentem

8. Sprawozdanie dodatkowe dla komitetu audytu

MHuczkowski

Dr Iwona Gębusia

posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla instytucji finansowych. Brała udział w szeregu transakcji na rynkach kapitałowych, M&A, finansowaniu oraz świadczyła doradztwo w zakresie problematyki regulacyjnej. Praktykowała w wiodących kancelariach polskich oraz zagranicznych.

Jest autorką pionierskiej monografii „Warranty subskrypcyjne” oraz autorką i współautorką ponad dwudziestu publikacji, które ukazały się w prestiżowych czasopismach naukowych. Posiada także bogate doświadczenie jako wykładowca akademicki oraz szkoleniowiec.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

wróć do listy

Powiadomienia IZFiA
Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowych wpisach w "Aktualnościach"