PROJEKTY SZKOLENIOWE IZFiA:

Specjalistyczne tematy

Praktyczna wiedza

Budowanie relacji w gronie fachowców

Bardzo niskie koszty uczestnictwa

Dogodna lokalizacja Centrum Giełdowe w Warszawie

OPIS SZKOLENIA

14 kwietnia 2016 roku Parlament Europejski uchwalił Rozporządzenie w zakresie ochrony danych osobowych, które przyczyni się w znacznym stopniu do harmonizacji zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej. Rozporządzenie, które zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 r., w istotny sposób modyfikuje dotychczasowy system ochrony danych osobowych, m.in.: (i) w związku ze zniesieniem obowiązku rejestracji zbiorów danych osobowych, (ii) wprowadzeniem obowiązku wyznaczenia inspektora danych osobowych, (iii) przyznaniem nowych uprawnień osobom fizycznym, których dane są przetwarzane, (iv) czy też wprowadzeniem obowiązku informowania organu nadzorującego o wszelkich naruszeniach ochrony danych osobowych.

Jedną z przełomowych kwestii uregulowanych w Rozporządzeniu, jest możliwość nakładania na przedsiębiorstwa naruszające zasady przetwarzania danych osobowych kar finansowych w wysokości do 20 mln euro albo w wysokości 4% rocznego światowego obrotu danego przedsiębiorstwa, co będzie miało bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia oceny ryzyka biznesowego związanego z prowadzeniem codziennej działalności wielu podmiotów.   

Zmiany wprowadzone przez Rozporządzenie mogą mieć szczególny wpływ na działalność tych podmiotów, które przetwarzają dane osobowe (w tym również dane sensytywne) lub monitorują działania osób fizycznych na dużą skalę, w tym również podmioty prowadzące działalność biznesową w sektorze finansów, takich jak np. banki, TFI, czy też PTE.    

DLA KOGO

Szkolenie kierowane jest do kierownictwa, osób odpowiadających za bezpieczeństwo lub compliance, czy też pracowników działów IT lub marketingu w instytucjach działających w sektorze finansowym ze szczególnym uwzględnieniem TFI, PTE.

FORMA SZKOLENIA

Szkolenie ma co do zasady formę interaktywnego wykładu, w ramach którego uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z podstawowymi zmianami, które wynikają z przyjęcia nowego Rozporządzenia, z uwzględnieniem praktycznego znaczenia tych zmian w codziennej działalności biznesowej przedsiębiorcy. Szkolenie zapewnia możliwość zadawania pytań i prowadzenia dyskusji w trakcie wykładu.

Po każdej części składowej szkolenia (oraz po jego zakończeniu) przewidziany jest czas na dyskusję – uczestnicy mają możliwość zadawania pytań i wymiany własnych doświadczeń.

TERMIN I LOKALIZACJA SZKOLENIA

 Wtorek, 8 listopada 2016, godz. 09:00 – 14:00 w siedzibie Izby, przy ul. Książęcej 4, (Budynek Centrum Giełdowego), poziom +1, hol główny, sala Catalyst

 

ORIENTACYJNY HARMONOGRAM SZKOLENIA

9:00 - 9:45

 1. Wprowadzenie

 • Podstawowe informacje o Rozporządzeniu;

 • Nowy standard harmonizacji zasad przetwarzania danych osobowych;

 • Rola Preambuły Rozporządzenia;

 • Grupa robocza art. 29.

 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy Rozporządzenia

 • Poszerzenie zakresu terytorialnego zastosowania Rozporządzenia;

 • Oferowanie usług / towarów osobom znajdującym się na terytorium UE lub monitorowanie takich osób;

 • Obowiązek wyznaczenia pełnomocnika.

 1. Rejestracja zbioru danych osobowych

 • Zniesienie obowiązku rejestracji zbioru danych / wprowadzenie obowiązku prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych;

 • Zawartość rejestru przetwarzania danych.

PRZERWA 10 MINUT

9:55 - 10:40

 1. Obowiązek powołania inspektora ochrony danych

 • Przetwarzanie na dużą skalę danych wrażliwych lub systematyczne monitorowanie osób fizycznych;

 • Podstawowa funkcja IOD oraz jego miejsce w strukturze przedsiębiorcy.

 1. Obowiązek wykonania oceny skutków dla ochrony danych

 • Wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych;

 • Przetwarzanie danych wrażliwych na dużą skalę, systematyczne i kompleksowe profilowanie lub systematyczne monitorowanie na dużą skalę miejsc dostępnych publicznie;

 • Zakres badania / oceny, do którego przeprowadzenia zobowiązany jest przedsiębiorca;

 • Obowiązek konsultacji z GIODO.

 1. Nowe uprawnienia osób fizycznych / modyfikacja istniejących uprawnień

 • Prawo do przenoszenia danych;

 • Prawo do bycia zapomnianym;

 • Prawo dostępu do przetwarzanych danych;

 • Profilowanie / podejmowanie decyzji w sposób automatyczny.

PRZERWA 10 MINUT

10:50 - 11:35

 1. Poszerzenie obowiązku informacyjnego

 • Poszerzenie zakresu danych udostępnianych przez przedsiębiorcę;

 • Wprowadzenie obowiązku informowania o zaistniałych naruszeniach;

 • Zapewnienie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych;

 • Rejestr naruszeń bezpieczeństwa.

 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (poza EOG)

 • Zatwierdzony kodeks postępowania lub mechanizm certyfikacji;

 • Transfer ograniczony / incydentalny;

 • Privacy Schield.

 1. Sankcje związane z naruszeniem zasad przetwarzania danych osobowych

 • Uprawnienia kontrolne i korygujące GIODO;

 • Kary finansowe;

 • Roszczenia odszkodowawcze osób fizycznych.

MHuczkowski

mec. MARCIN HUCZKOWSKI

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie mediów oraz zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych. Posiada obszerne doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów działających w branży nowych technologii, mediów oraz e-commerce, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawnej związanej ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, działalnością reklamową i promocyjną, czy też działalnością związaną z licencjonowaniem, implementacją lub serwisowaniem oprogramowania / systemów IT. 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

wróć do listy

Powiadomienia IZFiA
Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowych wpisach w "Aktualnościach"