PROJEKTY SZKOLENIOWE IZFiA:

Specjalistyczne tematy

Praktyczna wiedza

Budowanie relacji w gronie fachowców

Bardzo niskie koszty uczestnictwa

Dogodna lokalizacja Centrum Giełdowe w Warszawie

Dla kogo: menedżerowie i pracownicy TFI, banków depozytariuszy, agentów transferowych, studenci, specjaliści zajmujący się rynkiem zarządzania aktywów

Program szkolenia:

 9.00-10.15

 • Dlaczego wprowadzono UCITS V i ZAFI? – rys historyczny
 • Nowa klasyfikacja funduszy (AFI/FIO)
 • Warunki wykonywania działalności przez ZAFI - omówienie nowych wymogów wprowadzonych nowelizacją, wskazanie wpływu na działalność TFI
 • Zezwolenia udzielane przez KNF- omówienie nowych zezwoleń i zasad ich udzielenia przez KNF

 10:15-10:30 Przerwa kawowa

 10.30-12.45

 • Nowelizacja przepisów o outsourcingu - omówienie nowych regulacji w zakresie outsourcingu, wskazanie ich wpływu na działalność TFI
 • Uregulowanie zasad dot. wyceny aktywów SFIO/FIZ - omówienie zmian, wskazanie ich wpływu na działalności TFI
 • Nowe zasady wykonywania funkcji depozytariusza - omówienie zmian, ze szczególnym naciskiem na zmiany w zakresie podmiotów mogących pełnić funkcje depozytariusza, uszczegółowienia zasad wytaczania powództwa przeciwko towarzystwu
 • Polityka wynagrodzeń TFI - omówienie nowych regulacji, wskazanie ich wpływu na działalność TFI

12:45-13:00 Przerwa kawowa

 13:00-14.00

 • Zmiany w obowiązkach informacyjnych wynikające z nowelizacji - omówienie nowych obowiązków dla FIZ, SFIO, ASI
 • Modyfikacja katalogu sankcji administracyjnych za naruszenie Ustawy o funduszach inwestycyjnych - omówienie katalogu sankcji, wskazanie ich wpływu na odpowiedzialność TFI

 

Korzyści:

 • przygotowanie do nowych obowiązków wynikających z nowelizacji
 • możliwość wyjaśnienia indywidualnych wątpliwości związanych ze zmianami w Ustawie o funduszach
 • okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami rynku funduszy inwestycyjnych

Prowadzący: Radca Prawny Artur Zapała (Partner w Kancelarii SPCG) oraz aplikant adwokacki Hubert Andziak (Junior Associate w Kancelarii SPCG)

 Termin i lokalizacja szkolenia: 11 maja 2016, godz. 09:00 – 14:00, w siedzibie Izby, przy ul. Książęcej 4, (Budynek Centrum Giełdowego), wejście A (od parkingu), windy A, V piętro

 Uczestnicząc w warsztatach dowiesz się:

 • Jakie zmiany zostały wprowadzone w obszarze udzielania zezwoleń przez KNF?
 • Jakie są nowe obowiązki depozytariuszy i co się z tym wiąże?
 • Jakie są nowe regulacje w zakresie outsourcingu i możliwości ich zastosowania?
 • Jakie wyzwania niesie obowiązek wdrożenia polityki wynagrodzeń?
 • Jakie są nowe obowiązki informacyjne dla towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych oraz jak sobie z nimi radzić?
 • Jakie kary za naruszenie przepisów przewiduje ustawa o funduszach inwestycyjnych i praktyczne aspekty ich egzekucji?

 Projekty szkoleniowe IZFiA to:

 • specjalistyczne szkolenie w postaci warsztatów
 • wiedza możliwa do praktycznego zastosowania w realizacji codziennych obowiązków uczestników szkolenia
 • aktywność uczestników i wymiana zdań na temat potencjalnych problemów ze specjalistami prowadzącymi szkolenie oraz między sobą
 • niewielkie grupy, indywidualne podejście do każdego uczestników
 • nastawienie na skuteczność i efektywność
 • bardzo niskie koszty uczestnictwa
 • dogodna lokalizacja - Giełda Papierów Wartościowych
Warunki uczestnictwa:
 • warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest prawidłowe zgłoszenie, przez które rozumie się wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego i przesłanie wyłącznie w postaci elektronicznej (zeskanowanej) potwierdzenia dokonania opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu pod adresem e-mail: emadej@izfa.pl, do dnia 06.05.2016 r. włącznie,
 • liczba miejsc jest ograniczona, zgłoszenia dokonane po dniu 06.05.2016 r.  mogą być uwzględnione w miarę dostępnych wolnych miejsc,
 • rezygnacja z udziału w szkoleniu po dniu 06.05.2016 r. lub nieuczestniczenie osoby zgłoszonej w szkoleniu, nie będzie stanowić podstawy do zwrotu opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu, ani jej części, w związku z czym nie będę z tego tytułu zgłaszać w stosunku do Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami żadnych roszczeń lub praw,
 • w przypadku braku możliwości uczestniczenia osoby zgłoszonej w szkoleniu, instytucja zgłaszająca może dokonać zamiany osoby zgłoszonej na inną,
 • rezygnacji z udziału w szkoleniu wiążącej się ze zwrotem opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu można dokonać w formie elektronicznej pod adresem e-mail: emadej@izfa.pl, najpóźniej do dnia 06.05.2016 r włącznie,
 • w przypadku odwołania szkolenia lub odmowy uczestnictwa w szkoleniu, opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu zostaną zwrócone bez oprocentowania i odsetek na rachunki bankowe instytucji zgłaszających uczestników szkolenia, z których środki z tego tytułu wpłynęły, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia poinformowania o odwołaniu szkolenia,
 • Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji i ewaluacji szkolenia pt. „UCITS V i ZAFI, wyzwania rzucone TFI – czy potrafimy im sprostać” oraz publikacji materiałów pokonferencyjnych,
 • informacja telefoniczna w sprawach rejestracji Ewa Madej:+48 (22) 537 76 33 lub + 48 783 590 814.
Koszty uczestnictwa w szkoleniu:

Koszty uczestnictwa w szkoleniu (brutto):

czŁONKOWIE IZFiA I Podmioty Wspierające

Pierwsza osoba z TFI: 450 zł, kolejne: 400 zł

INSTYTUCJE NIE NALEŻĄCE DO IZFIA

Jedna osoba 600 zł, kolejna również 600 zł

 

Opłatę należy uiścić przelewem na rachunek Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, w Banku Pekao SA, nr 25 1240 6045 1111 0000 4744 4001.

W tytule przelewu należy zamieścić następujące informacje: "Szkolenie 11 maja 2016 r." oraz nazwisko i imię uczestnika/uczestników

Dokumentem rozliczeniowym płatności za szkolenie będzie wystawiany przez Izbę rachunek.

 

Formularz zgłoszeniowy

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

wróć do listy

Powiadomienia IZFiA
Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowych wpisach w "Aktualnościach"