• I Postanowienia ogólne
 • II Cele i formy działania Izby
 • III Członkowie Izby ich prawa i obowiązki
 • IV Władze Izby
 • V Gospodarka finansowa Izby
 • VI Postanowienia końcowe

pokaż statut w pdf

 

§ 1

 

 1. Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest Izbą Gospodarczą zrzeszającą towarzystwa funduszy inwestycyjnych i domy maklerskie prowadzące działalność wyłącznie w zakresie doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami w skład, których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych - zwana dalej Izbą.
 2. Izba może również używać skrótu „IZFiA”.

 

§ 2

 

Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30 maja 1989 r. (Dz. U.  nr 35, poz. 195 z późn. zm.), art. 70 Ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r. (Dz. U. nr 146 poz. 1546 ze zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

 

§ 3

 

Siedzibą Izby jest Warszawa, a terenem działalności obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 4

 

Izba może być członkiem międzynarodowych organizacji o zakresie działania podobnym do przedmiotu działalności Izby.

§ 5

 

1.      Celem działalności Izby jest reprezentacja środowiska zarządzających funduszami i aktywami, czyli towarzystw funduszy inwestycyjnych i domów maklerskich prowadzących działalność wyłącznie w zakresie doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami w skład, których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Izba prowadzi działania mające ma celu wspieranie rozwoju gospodarki w tym w szczególności rynku kapitałowego i pieniężnego w Polsce, upowszechnianie wiedzy dotyczącej gospodarki oraz funkcjonowania funduszy inwestycyjnych, rynku kapitałowego i pieniężnego w Polsce i na świecie.

2.     Do zadań Izby należy w szczególności:

1)         określanie i kodyfikacja zasad uczciwego obrotu oraz przyjętych w obrocie zwyczajów w działalności funduszy inwestycyjnych;

2)         określanie standardów prezentacji wyników funduszy inwestycyjnych;

3)         określanie standardów reklamy funduszy inwestycyjnych;

4)         określanie standardów prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych i skrótów tych prospektów;

5)         sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem standardów określonych przez izbę oraz zasad uczciwej konkurencji na rynku funduszy inwestycyjnych;

6)         reprezentowanie towarzystw, a także domów maklerskich prowadzących działalność wyłącznie w zakresie doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami w skład, których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych w odpowiednich organizacjach międzynarodowych;

7)         określanie standardów prezentacji informacji o poszczególnych składnikach lokat funduszy inwestycyjnych.

3.      Izba realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1)        przygotowywanie analiz i ekspertyz dotyczących projektów legislacyjnych i innych zamierzeń regulacyjnych ważnych dla rozwoju gospodarki i uczestników izby, uczestników funduszy inwestycyjnych, dystrybutorów jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, agentów finansowych i transferowych, depozytariuszy i innych pomiotów nie będących domami maklerskimi zarządzających aktywami funduszy inwestycyjnych,

2)        reprezentowanie stanowiska uczestników izby wobec organów państwowych, administracji państwowej i środków masowego przekazu,

3)        uczestniczenie, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w przygotowywaniu projektów aktów prawnych dotyczących funkcjonowania gospodarki, w tym w szczególności funkcjonowania funduszy inwestycyjnych i domów maklerskich prowadzących działalność wyłącznie w zakresie doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami w skład, których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz regulacji rynku kapitałowego i pieniężnego,

4)        dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych w zakresie określonym w pkt 3),

5)        delegowanie swoich przedstawicieli na zaproszenie organów państwowych, do uczestniczenia w pracach instytucji opiniodawczo-doradczych w sprawach dotyczących funduszy inwestycyjnych i domów maklerskich prowadzących działalność wyłącznie w zakresie doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami w skład, których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, rynku kapitałowego i pieniężnego,

6)        wydawanie opinii w sprawach dotyczących zarządzania aktywami, działania towarzystw funduszy inwestycyjnych, istniejących w tym zakresie zwyczajów oraz sytuacji rodzących zagrożenia dla bezpiecznego i skutecznego działania funduszy inwestycyjnych,

7)        przynależność do międzynarodowych organizacji reprezentujących środowisko zarządzających funduszami inwestycyjnymi oraz aktywami,,

8)        organizowanie spotkań i konferencji poświęconych aktualnym problemom związanym z zarządzeniem aktywami i inną działalnością funduszy inwestycyjnych, a także najnowszym rozwiązaniom technologicznym związanym z działalnością towarzystw funduszy inwestycyjnych i domów maklerskich prowadzących działalność wyłącznie w zakresie doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami w skład, których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,

9)        opracowywanie metod polepszania jakości usług świadczonych przez fundusze inwestycyjne, a także domy maklerskie prowadzące działalność wyłącznie w zakresie doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz standardów obsługi uczestników funduszy,

10)     popieranie badań prowadzonych nad rynkiem funduszy inwestycyjnych i zarządzania aktywami,

11)     zbieranie i gromadzenie informacji dotyczących sytuacji na rynku funduszy inwestycyjnych, przewidywanych zagrożeń oraz możliwości rozwoju, a następnie przekazywanie tych informacji i przeprowadzonych na ich podstawie analiz członkom Izby,

12)     rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów, inwestorów i osób zawodowo związanych z rynkiem zarządzania aktywami i funduszami inwestycyjnymi w Polsce,

13)     wspieranie inicjatyw samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego w obszarach zainteresowań Izby,

14)     wspieranie procesu rozwoju rynku kapitałowego i pieniężnego oraz aktywności gospodarczej,

15)     zbieranie i rozpowszechnianie informacji o członkach Izby i ich działalności,

16)     współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi związanymi z działalnością funduszy inwestycyjnych, a także z innymi reprezentacjami instytucji i uczestników krajowych i zagranicznych rynków finansowych,

17)     tworzenie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między członkami Izby.

18)     organizowanie szkoleń poświęconych zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem rynku finansowego, w tym rynku funduszy inwestycyjnych i zarządzania aktywami.

4.      Izba może prowadzić działalność gospodarczą.

 

§ 6

 

 1. Izba zrzesza swoich Członków na zasadzie dobrowolności.
 2. Członkami Izby mogą być wyłącznie: Towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz domy maklerskie prowadzące działalność wyłącznie w zakresie doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami w skład, których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.
 3. W pracach Izby, z głosem doradczym, mogą brać udział także podmioty wspierające, które świadczą usługi polegające na prowadzeniu rejestru uczestników funduszy inwestycyjnych reprezentowanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych („Podmioty wspierające”).

 

§ 7

 

 1. Członkostwo w Izbie nabywa się z chwilą podjęcia przez Radę Izby uchwały o przyjęciu nowego Członka Izby.
 2. Rada Izby podejmuje uchwałę w przedmiocie członkostwa na najbliższym posiedzeniu po złożeniu wniosku przez zainteresowanego, nie później jednak niż terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 3. Odrzucenie wniosku o członkostwo w Izbie następuje wyłącznie z ważnych przyczyn, o których powiadamia się wnioskodawcę.

 

§ 8

 

1.      Ustanie członkostwa w Izbie następuje w wypadku:

1)        złożenia przez Członka pisemnego oświadczenia o wystąpieniu z Izby, przy czym członkostwo ustaje dopiero z datą, w której upływa termin 6 miesięcy od dnia otrzymania oświadczenia przez Zarząd Izby,

2)        cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub dom maklerski prowadzący działalność wyłącznie w zakresie doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami w skład, których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych; członkostwo ustaje w tym wypadku z dniem cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia,

3)        uzyskania przez dom maklerski prowadzący działalność wyłącznie w zakresie doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami w skład, których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych zezwolenia na inną działalność maklerską; członkostwo ustaje w tym wypadku z dniem otrzymania zezwolenia.

 1. Ustanie członkostwa w Izbie następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Izby:

1)      podjętej z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Izby w wypadku zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez dwa kolejne okresy płatności, na koniec drugiego okresu płatności,

2)      podjętej na wniosek Komisji Etycznej skierowany do Walnego Zgromadzenia      Członków Izby po przeprowadzeniu postępowania zakończonego wydaniem stosownego orzeczenia.

 1. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, ustanie członkostwa w Izbie potwierdza uchwałą Walne Zgromadzenie Członków Izby.

 

§ 9

 

Członkowie Izby mają prawo:

1)        brać udział we wszelkich pracach i inicjatywach podejmowanych przez Izbę,

2)        inicjować działania Izby poprzez wnioski składane Walnemu Zgromadzeniu Członków Izby,

3)        korzystać z czynnego prawa wyborczego do organów Izby,

4)        otrzymywać bezpłatnie wszystkie wydawnictwa, opracowania i analizy przygotowywane przez Izbę,

5)        na podstawie upoważnienia Zarządu prezentować na zewnątrz stanowisko Izby w określonych w upoważnieniu sprawach,

6)        żądać pomocy Izby w realizacji uzasadnionych wniosków i inicjatyw, które pozostają w zakresie celów statutowych Izby,

7)        składać wnioski o wydanie orzeczenia przez Komisję Etyczną.

 

§10

 

Członkowie Izby mają obowiązek:

1)      przestrzegać postanowień Statutu Izby oraz sumiennie wykonywać uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Izby i decyzje Zarządu Izby,

2)      dbać o dobre imię Izby i jej wizerunek na rynkach finansowych,

3)      udzielać Izbie wszelkiej pomocy w realizacji jej celów statutowych,

4)      wspierać Izbę we wszelkich podejmowanych przez nią inicjatywach,

5)      udzielać Izbie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych dla jej prac, chyba że stanowią one tajemnicę handlową lub zawodową Członka,

6)      regularnie opłacać składki członkowskie.

 

§11

 1. Udział Podmiotów wspierających w pracach Izby odbywa się na zasadach dobrowolności w oparciu o pisemną deklarację udziału złożoną Zarządowi Izby. O dopuszczeniu Podmiotu wspierającego do udziału w pracach Izby decyduje Rada Izby w formie uchwały. § 7 Statutu stosuje się odpowiednio.
 2. Zakończenie udziału Podmiotu wspierającego w pracach Izby następuje w wypadku:

1)        dobrowolnej decyzji Podmiotu wspierającego na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi Izby,

2)        likwidacji,

3)        zalegania z zadeklarowanymi opłatami wspierającymi.

 1. Zakończenie udziału  Podmiotu wspierającego w pracach Izby następuje na mocy uchwały Rady Izby podjętej z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Izby w wypadku zalegania z opłatami wspierającymi przez dwa kolejne okresy płatności.
 2. Podmioty wspierające mają prawo brać udział we wszelkich pracach i inicjatywach podejmowanych przez Izbę, jak też zgłaszać wnioski i uwagi do Zarządu Izby.
 3. Podmioty wspierające mają prawo otrzymywać bezpłatnie wszystkie wydawnictwa, opracowania i analizy przygotowywane przez Izbę oraz korzystać z pomocy Izby w realizacji uzasadnionych wniosków i inicjatyw, które pozostają w zakresie celów statutowych.
 4. Podmioty wspierające nie posiadają prawa głosu oraz czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby.

 

§12

1.      Władzami Izby są:

1)      Walne Zgromadzenie Członków Izby,

2)      Rada Izby,

3)      Zarząd Izby,

4)      Komisja Rewizyjna Izby.

2.      Walne Zgromadzenie Członków Izby może powołać Komisję Etyczną i Sąd Izby określając równocześnie zasady ich funkcjonowania.

 

 

§ 13

 

Walne Zgromadzenie Członków Izby jest najwyższą władzą Izby. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Izby należy podejmowanie uchwał w sprawach w zakresie:

1)        ustania członkostwa w Izbie,

2)        wyboru i odwołania członków Rady Izby,

3)        wyboru i odwołania członków Zarządu Izby,

4)        wyboru i odwołania członków Komisji Rewizyjnej Izby,

5)        uchwalenia Regulaminów działania Rady Izby, Komisji Rewizyjnej Izby i Zarządu Izby oraz Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Izby,

6)        przyjęcia rocznego sprawozdania Zarządu Izby z działalności Izby, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Izby oraz udzielenia Zarządowi Izby absolutorium,

7)        przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Rady Izby i udzielenia Radzie Izby absolutorium,

8)        powoływanie Komisji Etycznej i Sądu Izby oraz ustalenie zakresu i zasad ich działania,

9)        zmian Statutu Izby,

10)     rozwiązania Izby,

11)     podjęcia działalności gospodarczej oraz rodzaju podejmowanej działalności gospodarczej.

 

§ 14

 

 1. Zarząd Izby zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Izby co najmniej raz na pół roku z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Izby lub co najmniej ¼ Członków Izby, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich Członków Izby pocztą elektroniczną za potwierdzeniem odczytu, za pośrednictwem kuriera lub faksem, na 14 dni przed datą Zgromadzenia. 
 2. W przypadku, jeśli Zarząd Izby nie zwoła Walnego Zgromadzenia Członków Izby w terminie wskazanym w ust. 1 lub po złożeniu wniosku wskazanego w ust. 1, Rada Izby zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Izby.
 3. Walne Zgromadzenie Członków Izby zatwierdzające sprawozdanie finansowe Izby odbywa się najpóźniej w terminie czterech miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego.
 4. W przypadku złożenia przez członka Izby odwołania od orzeczenia Komisji Etycznej Zarząd Izby zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Izby w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia odwołania w celu jego rozpoznania.
 5. Z zastrzeżeniem § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1, Walne Zgromadzenie Członków Izby podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Izby. Zwykła większość oznacza, że liczba głosów oddanych za wnioskiem poddanym pod głosowanie powinna być większa od liczby głosów przeciwnych; głosów wstrzymujących się nie bierze się pod uwagę.
 6. Podmiot wspierający może uczestniczyć w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia Członków Izby z głosem doradczym.

 

§ 15

 

 1. Rada Izby składa się z 3 do 5 członków wybieranych w liczbie ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków Izby zwykłą większością głosów na okres kadencji. Pierwsza kadencja Rady Izby wynosi dwa lata, a następne trzy lata. Członkami Rady Izby mogą być wyłącznie osoby będące w chwili wyboru członkami organów Członków Izby.
 2. Rada Izby podejmuje uchwały na posiedzeniach. Uchwały Rady Izby są ważne tylko wówczas, gdy zostały podjęte zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady na prawidłowo zwołanym posiedzeniu. Rada Izby może podejmować uchwały w trybie obiegowym.
 3. Rada Izby zbiera się co najmniej raz na kwartał.
 4. Do obowiązków Rady Izby należy w szczególności:

1)       podejmowanie uchwał w sprawie nowych członków Izby,

2)       podejmowanie uchwał w sprawie dopuszczenia Podmiotów wspierających do udziału w pracach Izby oraz w sprawie zakończenia takiego udziału,

3)       przygotowanie stanowiska Izby odnośnie dotyczących jej podstawowych wydarzeń i problemów,

4)       określanie rocznych i długoterminowych planów działania Izby,

5)       sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Zarządu Izby,

6)       reprezentowanie Izby przy zawieraniu, dokonywaniu zmian i rozwiązywaniu umów z Prezesem Zarządu Izby.

5.      Mandaty członków Rady Izby wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Członków Izby zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Izby za ostatni pełny rok kalendarzowy kadencji, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.

6.      Mandat członka Rady Izby, który w trakcie trwania kadencji Rady Izby złożył rezygnację z pełnienia funkcji, wygasa z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków Izby. W powyższym przypadku nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenie Członków Izby o odwołaniu członka Rady Izby. Na tym samym Walnym Zgromadzeniu Członków Izby przeprowadza się wybory uzupełniające do Rady Izby.

7.      W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Izby, kadencja wybranego w wyborach uzupełniających członka Rady Izby, upływa z dniem zakończenia kadencji pozostałych członków Rady Izby.

 8.     Na czas kadencji trwającej od 25 kwietnia 2016 roku, Walne Zgromadzenie Członków Izby może poszerzyć skład Rady Izby do 7 członków. W takim przypadku przeprowadza się wybory uzupełniające do Rady Izby. Kadencja wybranego w wyborach uzupełniających członka Rady Izby upływa z dniem zakończenia kadencji trwającej od 25 kwietnia 2016 roku.

 

§ 16

 

 1. Zarząd Izby jest jednoosobowy i składa się z Prezesa Zarządu Izby.
 2. Zarząd Izby jest powoływany i odwoływany przez Walne Zgromadzenie Członków Izby.
 3. Okres sprawowania funkcji przez Prezesa Zarządu Izby wynosi 3 lata (kadencja) z zastrzeżeniem ust. 6.
 4. Prezes Zarządu Izby może być w każdym czasie odwołany.
 5. Mandat Prezesa Zarządu Izby wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Członków Izby zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok kalendarzowy pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu Izby.
 6. Mandat Prezesa Zarządu Izby wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu Izby.
 7.     W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu Izby przed upływem kadencji, Rada Izby zwołuje niezwłocznie Walne Zgromadzenie Członków Izby w celu przeprowadzenia wyborów nowego Prezesa Zarządu Izby. Do dnia dokonania wyboru nowego Prezesa Zarządu Izby, Rada Izby deleguje członka Rady Izby do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Izby.

 

§ 17

 

Do obowiązków Zarządu Izby należy w szczególności:

1)        reprezentowanie Izby na zewnątrz,

2)        udzielanie pełnomocnictw innym osobom do reprezentowania Izby w poszczególnych sprawach,

3)        kierowanie działalnością biura Izby,

4)        organizowanie bieżącej działalności Izby, w tym zawieranie umów o pracę i innych umów z pracownikami Izby,

5)        sporządzanie planu działalności Izby na dany rok wraz z budżetem,

6)        sporządzanie sprawozdania finansowego Izby za rok ubiegły,

7)        wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Izby i Rady Izby,

8)        bieżące podejmowanie decyzji w ramach prowadzonej przez Izbę działalności gospodarczej,

9)        prowadzenie księgi członków Izby; w każdym przypadku przyjęcia nowego członka lub ustania członkostwa Zarząd przedłoży zmodyfikowaną księgę członków Izby na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków Izby celem jej zatwierdzenia.

 

§ 18

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków Izby na okres dwóch lat z wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa jeden rok.

2.      Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy bieżąca kontrola działalności finansowej Izby, w tym badanie i opiniowanie sprawozdań finansowych Izby oraz podejmowanie uchwał w sprawach:

1)        wniosków z bieżącej kontroli działalności finansowej Izby,

2)        sprawozdania Komisji i opinii na temat sprawozdania finansowego Izby,

3)        wyboru biegłego rewidenta.

 1. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały na posiedzeniach. Uchwały Komisji Rewizyjnej są ważne tylko wówczas, gdy zostały podjęte zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji Rewizyjnej na prawidłowo zwołanym posiedzeniu.
 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wyników dokonanych kontroli oraz z badania sprawozdania finansowego Izby, Komisja składa Walnemu Zgromadzeniu Członków Izby jeden raz w roku kalendarzowym, wraz ze sprawozdaniem finansowym Izby.
 2. Mandaty członków Komisji Rewizyjnej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Członków Izby zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Izby za ostatni pełny rok kalendarzowy kadencji, z zastrzeżeniem ust. 6 i7.  
 3. Mandat członka Komisji Rewizyjnej, który w trakcie trwania kadencji Komisji Rewizyjnej złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej, wygasa z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków Izby. W powyższym przypadku nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenie Członków Izby o odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej. Na tym samym Walnym Zgromadzeniu Członków Izby przeprowadza się wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej.

7.      W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej, kadencja wybranego w wyborach uzupełniających członka Komisji Rewizyjnej, upływa z dniem zakończenia kadencji pozostałych członków Komisji Rewizyjnej.

 

 

§ 19

 

 1. Na wniosek co najmniej połowy Członków Izby Walne Zgromadzenie Członków Izby może powołać Sąd Izby lub Komisję Etyczną albo oba te organy.
 2. Zakres oraz zasady działania Sądu Izby oraz Komisji Etycznej określi Walne Zgromadzenie Członków Izby w uchwale o ich powołaniu.

 

§ 20

 

 1. W celu pokrycia kosztów działalności Izby wszyscy członkowie Izby opłacają składkę podstawową i dodatkową.
 2. Wysokość składki podstawowej dla Członków Izby, Walne Zgromadzenie Członków Izby ustala corocznie, na nowy rok kalendarzowy.
 3. Niezależnie od składki podstawowej Członkowie Izby ustalają corocznie w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Izby składkę dodatkową. Wysokość składki dodatkowej przypadającej na poszczególnych Członków Izby jest ustalana na podstawie wartości przychodów operacyjnych brutto poszczególnych Członków Izby w oparciu o ostatnie zbadane sprawozdanie finansowe. W tym celu Członkowie Izby są obowiązani udostępnić Izbie niezbędne dane finansowe.
 4. W przypadku nie uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Członków Izby wysokości składki podstawowej lub dodatkowej na kolejny rok kalendarzowy Członkowie Izby płacą w tym roku składki na takich samych zasadach jak w roku poprzednim.
 5. Członkowie Izby opłacają roczne składki członkowskie w dwóch równych ratach, na zasadach przyjętych prze Walne Zgromadzenie Członków Izby.
 6. Ustanie członkostwa w drodze złożenia przez Członka oświadczenia zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1 Statutu, nie zwalnia tego Członka z obowiązku zapłaty składki (podstawowej i dodatkowej) w pełnej wysokości za rok kalendarzowy, w którym ustaje członkostwo w Izbie. W tym wypadku postanowienia ust. 5 powyżej stosuje się odpowiednio.
 7. Walne Zgromadzenie Członków Izby ustala zasady ponoszenia składek członkowskich przez nowo przyjmowanych Członków Izby.
 8. Na majątek Izby składają się również środki pochodzące z opłat wspierających, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
 9. Zadeklarowana przez Podmiot wspierający kwota opłaty wspierającej nie może być niższa niż 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy rok kalendarzowy. W roku kalendarzowym, w którym uchwała Rady Izby, o której mowa w § 11 ust. 1 Statutu Izby wywołuj skutek, kwota opłaty wspierającej wynosi nie mniej niż 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
 10. Pierwszą opłatę wspierającą Podmiot wspierający uiszcza w terminie 30 dni od dnia podjęcia przez Radę Izby uchwały, o której mowa w § 11 ust. 1 Statutu Izby. Kolejne opłaty wspierające Podmiot wspierający uiszcza do końca pierwszego kwartału danego roku kalendarzowego. Złożenie przez Podmiot wspierający oświadczenia, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 1 Statutu Izby nie upoważnia Podmiotu wspierającego do żądania zwrotu od Izby opłaty wspierającej już zapłaconej za ten rok kalendarzowy, w trakcie którego oświadczenie zostało złożone.

 

 

 1. § 21

   

  1. Likwidacja Izby następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Izby o rozwiązaniu Izby podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Izby.
  2. W uchwale o rozwiązaniu Izby Walne Zgromadzenie Członków Izby określi tryb jej likwidacji oraz przeznaczenie majątku Izby.
  3. Likwidatorem jest Prezes Zarządu Izby, chyba że Walne Zgromadzenie Członków Izby wskaże innego likwidatora.
  4. Majątek Izby, pozostały po ściągnięciu należności i spłacie zobowiązań, jest rozdzielany przez likwidatora pomiędzy jej Członków, proporcjonalnie do kwot składek zapłaconych przez nich w ciągu ostatniego roku działalności Izby.

   

  § 22

   

  1. Wszelkie zmiany niniejszego statutu dokonywane są w formie pisemnej oraz wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Izby podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Izby.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy Ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30 maja 1989 r. (Dz. U.  nr 35, poz. 195 z późn. zm.) oraz Ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r.(Dz. U. Nr 146 poz. 1546).

   

    W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy Ustawy o izba ch gospodarczych z dnia 30 maja 1989 r. (Dz. U. nr 35, poz. 195 z późn. zm.) oraz Ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r.(Dz. U. Nr 146 poz. 1546) .

Platforma dla członków IZFiA

Przystąp do IZFiA

Powiadomienia IZFIA

Powiadomienia IZFiA
Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowych wpisach w "Aktualnościach"