PROJEKTY SZKOLENIOWE IZFiA:

Specjalistyczne tematy

Praktyczna wiedza

Budowanie relacji w gronie fachowców

Bardzo niskie koszty uczestnictwa

Dogodna lokalizacja Centrum Giełdowe w Warszawie

BRAK WOLNYCH MIEJSC, PRZEPRASZAMY

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie bezprecedensowe zmiany przepisów prawa podatkowego wprowadzające obowiązek identyfikacji oraz raportowania schematów podatkowych (tzw. MDR), które mogą wpłynąć na działalność oraz organizację pracy w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych. Szybkie tempo wprowadzania zmian oraz brak jasnej wykładni przepisów sprawiają, że wypełnianie obowiązków dotyczących raportowania MDR jest utrudnione, co zwiększa również ryzyko ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez członków zarządu oraz pracowników instytucji finansowych.

czytaj więcej

W dniu 1 stycznia 2019 roku ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) weszła w życie. Wejście w życie ustawy o PPK nie oznacza automatycznego powstania po stronie pracodawców obowiązku tworzenia PPK od daty wejścia w życie ustawy o PPK. W poszczególnych podmiotach obowiązek tworzenia PPK powstanie dopiero od 2019, 2020 lub 2021 roku w zależności od wielkości pracodawcy mierzonej liczbą pracowników.

Zapraszamy Państwa szkolenie, które w sposób syntetyczny pozwoli przygotować się do procesu wdrażania produktów PPK.

W trakcie szkolenia eksperci postarają się odpowiedzieć na wszystkie dotychczas pojawiające się pytania dotyczące ustawy o PPK oraz wskażą możliwe konsekwencje procedowanych regulacji.

czytaj więcej

Ostatnie miesiące to okres dynamicznych zmian prawnych, które swoim zakresem obejmują także TFI oraz fundusze inwestycyjne, zwłaszcza w obszarze podatków. Dynamika działań w ramach procesu legislacyjnego oraz mnogość zmian sprawiła, że coraz ciężej jest sprostać wyzwaniom w zakresie prawidłowego raportowania oraz rozliczania podatkowego. Opisany stan doprowadził do powstania szeregu wątpliwości związanych z opodatkowaniem funduszy inwestycyjnych oraz ciążącymi na nich obowiązkami w zakresie dokumentacji i rozliczeń. Szkolenie będzie miało na celu przedstawienie najważniejszych aspektów zmian w obszarze opodatkowania funduszy inwestycyjnych w świetle zarówno obowiązujących, jak i planowanych przepisów, koncentrując się na głównych wyzwaniach, ryzykach i możliwościach z nimi związanych.

czytaj więcej

Wymogi regulacyjne, które w ostatnim czasie stawiają przed TFI ustawodawca oraz nadzorcy stanowią duże wyzwanie finansowe i organizacyjne. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, jak również Rozporządzenie Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych to tylko dwa z aktów prawnych, które wprowadzają istotne zmiany w tym w obszarze promowania lub świadczenia usług inwestycyjnych przez TFI.

czytaj więcej

Od 13 lipca 2018 r. zaczęła obowiązywać w Polsce nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu stanowiąca formalnie implementację unijnej dyrektywy AML IV. TFI, jako instytucje obowiązane, są zobowiązane do wdrożenia nowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z uwzględnieniem nowego stanu prawnego, który zostanie wprowadzony nową ustawą.

 

czytaj więcej

W dniu 28 sierpnia 2018 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Projekt ten w najbliższym czasie zostanie skierowany do prac parlamentarnych. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że ustawa zostanie uchwalona jeszcze jesienią 2018 roku i wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Wejście w życie ustawy o PPK nie oznacza automatycznego powstania po stronie pracodawców obowiązku tworzenia PPK od daty wejścia w życie ustawy o PPK. W poszczególnych podmiotach obowiązek tworzenia PPK powstanie dopiero od 2019 lub 2020 roku w zależności od wielkości pracodawcy mierzonej liczbą pracowników.

Oczekując na przyjęcie przez parlament ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych zapraszamy Państwa szkolenie, które w sposób syntetyczny pozwoli przygotować się do procesu wdrażania produktów PPK.

W trakcie szkolenia eksperci postarają się odpowiedzieć na wszystkie dotychczas pojawiające się pytania dotyczące ustawy o PPK oraz wskażą możliwe konsekwencje procedowanych regulacji.

 

czytaj więcej

Co do zasady, TFI i fundusze inwestycyjne podlegają zwolnieniu z opodatkowania VAT. Jednak nie oznacza to, że problematyka VAT nie dotyczy ich działalności. W praktyce, niektóre usługi świadczone przez TFI powinny podlegać opodatkowaniu 23% VAT. Ponadto, podatek VAT pojawia się na zakupach dokonywanych przez fundusze (w tym w ramach nabywania usług z zagranicy – tzw. import usług), zwiększając koszt nabywanych usług. W tym zakresie ostatnie orzeczenia sądowe dają szansę na ograniczenie konieczności płacenia VAT przy imporcie niektórych usług.

Implementacja MiFID II do polskiego porządku prawnego spowodowała wątpliwości co do opodatkowania VAT usług świadczonych przez dystrybutorów, które są wynagradzane jako dające wartość dodaną dla klientów (system zachęt). Ryzyko podatkowe w tym zakresie spoczywa na dystrybutorach (pośrednikach), ale konieczność doliczania VAT spowodowałaby w dłuższej perspektywie wzrost obciążeń ekonomicznych i dla samych funduszy.

Szkolenie jest organizowane we współpracy z firmą:   

 

czytaj więcej

 

czytaj więcej

Szkolenie realizowane we współpracy z:

Znalezione obrazy dla zapytania kpmg polska

Audyt wewnętrzny w organizacjach jakimi są towarzystwa funduszy inwestycyjnych może napotykać szereg kwestii do rozwiązania, aby z jednej strony, spełnić wymagania i oczekiwania interesariuszy, a z drugiej wypełnić wymagania regulacyjne, czy te wynikające ze standardów audytu wewnętrznego.

czytaj więcej

Już 25 maja bieżącego roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych.  Będzie obowiązywać wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością. Czy to koniec „ochrony danych” polegającej wyłącznie na rejestracji zbiorów danych osobowych do GIODO, przygotowaniu polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemami informatycznymi?

 

czytaj więcej
czytaj więcej

Realizacja przez fundusze inwestycyjne obowiązków wynikających z Rozporządzenia 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje (KID), dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) w ujęciu praktycznym

czytaj więcej

Szkolenie jest adresowane dla tych wszystkich TFI, które planują zaangażować się w projekt tworzenia i zarządzania Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.

czytaj więcej
czytaj więcej

Od 1 stycznia 2017 r. przysługujące dotychczas wszystkim funduszom inwestycyjnym podmiotowe zwolnienie z podatku dochodowego zostało istotnie ograniczone. Fundusze inwestycyjne zamknięte oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte stosujące zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych objęte zostały zwolnieniem przedmiotowym, z którego wyłączone zostały jednak przychody uzyskiwane z udziałem podmiotów podatkowo transparentnych.

czytaj więcej

Szkolenie organizowane przy współpracy z 

 

czytaj więcej

Należy z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że PPK staną się w okresie najbliższych dwóch lat popularnym świadczeniem oferowanym przez większość pracodawców. Mimo, że nadal oczekujemy na opublikowanie projektu stosownej ustawy, która zostanie poddana konsultacjom społecznym oraz pracom parlamentarnym, to można już dzisiaj rozmawiać o pewnych szczegółowych rozwiązaniach.

 

 

 

czytaj więcej

Jak skutecznie wdrażać w TFI wytyczne IT? Jak przygotować się do kontroli KNF? Jakie są najczęściej popełniane błędy? Jak ich unikać? O tym wszystkim będzie się można dowiedzieć na naszym szkoleniu.

czytaj więcej
czytaj więcej
czytaj więcej

 

czytaj więcej

Celem szkolenia jest przybliżenie zasad prowadzenia kampanii marketingowych funduszy inwestycyjnych i produktów inwestycyjnych z udziałem funduszy inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych oraz zagadnień praktycznych.

czytaj więcej

Szkolenie będzie miało na celu przedstawienie w kompleksowy, zorganizowany sposób prawnych oraz medialnych aspektów ochrony reputacji spółek kapitałowych oraz członków ich organów przed negatywnymi publikacjami prasowymi (w tym radio i tv) oraz internetowymi.

czytaj więcej

W ramach szkolenia zostaną omówione regulacje modyfikujące obowiązki związane z utworzeniem komitetu audytu oraz jego zadaniami. Przepisy nowej ustawy przewidują - w przypadku funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO), specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (SFIO) oraz publicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych (PFIZ) - obowiązek powierzenia funkcji komitetu audytu - komitetowi audytu powołanemu przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI) będące organem danego funduszu.

 

czytaj więcej

14 kwietnia 2016 roku Parlament Europejski uchwalił Rozporządzenie w zakresie ochrony danych osobowych, które przyczyni się w znacznym stopniu do harmonizacji zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej. Rozporządzenie, które zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 r., w istotny sposób modyfikuje dotychczasowy system ochrony danych osobowych. Jedną z przełomowych kwestii uregulowanych w Rozporządzeniu, jest możliwość nakładania na przedsiębiorstwa naruszające zasady przetwarzania danych osobowych kar finansowych w wysokości do 20 mln euro albo w wysokości 4% rocznego światowego obrotu danego przedsiębiorstwa.

Szkolenie organizowane przy współpracy z 

czytaj więcej

Szkolenie ma na celu przedstawienie konsekwencji, jakie będą miały nowe wymogi MiFID II dla dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (UCITS i AIF). 

Partner szkolenia    

czytaj więcej

Szkolenie ma na celu przedstawienie konsekwencji, jakie będą miały nowe wymogi MiFID II dla dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (UCITS i AIF). 

Partner szkolenia    

 

czytaj więcej

Warsztaty w formie prezentacji z dyskusją - proponujemy otwartą formę szkolenia, w celu jak największej wartości dodanej płynącej z warsztatu dla uczestników.
Szkolenie organizowane we współpracy z     

czytaj więcej
czytaj więcej

Szkolenie w formie prezentacji z dyskusją - proponujemy otwartą formę szkolenia, w celu jak największej wartości dodanej płynącej z warsztatu dla uczestników.
Szkolenie organizowane we współpracy z jedną z wiodących firm doradczych:   

czytaj więcej

Warsztaty w formie prezentacji z dyskusją - proponujemy otwartą formę szkolenia, w celu jak największej wartości dodanej płynącej z warsztatu dla uczestników.
Szkolenie organizowane we współpracy z 

czytaj więcej

Implementacja do polskiego porządku prawnego dyrektyw UCITS V i ZAFI jest największą zmianą w prawie dotyczącym polskiego rynku funduszy inwestycyjnych od dnia implementacji dyrektywy UCTS IV. Nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych to wyzwanie dla towarzystw funduszy inwestycyjnych, a także pozostałych podmiotów działających na rynku funduszy inwestycyjnych. Szkolenie w postaci warsztatów pozwoli omówić problemy z tym związane oraz potencjalne sposoby ich pokonania poprzez właściwe dostosowanie się do nowych regulacji.

czytaj więcej

Warsztat dotyczy praktycznego przygotowania instytucji do spełnienia wymagań prawnych, i tym samym kontroli GIODO. Skupiamy się̨ przede wszystkim na dotychczasowych doświadczeniach zebranych w trakcie projektów wdrożeniowych, pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz w toku kontroli GIODO.

czytaj więcej

Celem warsztatu jest wyjaśnienie miejsca oraz roli i zadań audytu w TFI. Praktyczne wskazówki dotyczące zaprojektowania optymalnego zarówno pod względem funkcjonalnym jak i kosztowym systemu audytu: modele zatrudnienia audytora, outsourcing. Prezentacja możliwości wykorzystania prac audytu, w szczególności w aspekcie badania BION.

czytaj więcej

Implementacja do polskiego porządku prawnego dyrektyw UCITS V i ZAFI jest największą zmianą w prawie dotyczącym polskiego rynku funduszy inwestycyjnych od dnia implementacji dyrektywy UCTS IV. Nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych to wyzwanie dla towarzystw funduszy inwestycyjnych, a także pozostałych podmiotów działających na rynku funduszy inwestycyjnych. Szkolenie w postaci warsztatów pozwoli omówić problemy z tym związane oraz potencjalne sposoby ich pokonania poprzez właściwe dostosowanie się do nowych regulacji.

czytaj więcej

Platforma dla członków IZFiA

Przystąp do IZFiA

Powiadomienia IZFIA

Powiadomienia IZFiA
Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowych wpisach w "Aktualnościach"